ادبیات

تقدیم به همه لکیهایه عزیز) 

آبادی کُل دی مَزانن مِه گرفتار تُنِم 

عشق ایمرُوژی نیَه عاشق پیرار تُنِم 

آبادی هَر چی مُوشِن بِیل تا گَه بُوشِن بُوئه چَه 

دَر وُ دیوارَ مَزانِن مِه گِرفتار تُنِم 

راسَه تو خِیلی بالایی مِنِه بیچارَه فَقیر 

تو چُی کاخی وُ مِنِه دِلباختَه دیوار تُنِم 

روژُ و شُو هامَه بیاوُ عاقِلِم لیوَه نی اِم 

بی کَس وُ بیِ دَره تُونُو بِی پِلامارِ تُنِم 

هَر جایی پائَه مَنِم ، کُل دیِه نِشُونمَه میَه نَه یَک 

سِیل کَه آوارَه ئو بی کَس مِنَه کِردار تُنِم 

دُگدُرَل نُسخَه دیدار تو تَجویزَه مِهَن 

مِه بِنیرَه یِه وِرَق نُسخِه دیدار تُنِم 

ها ویرِم وِتِت بَسَه کافیَه اِ یَه کت بِیتَه 

آبادی کُل دیَه مَزانن مِه گرفتار تُنِم 

ترجمه ( به زبان فارسی ) 

همه ی ده می دونن که من عاشق و گرفتار توام 

عشقم امروزی نیست عاشق چند ساله توام 

مردم ده هر چی می گن بزار بگن مهم نیست 

در و دیوار همه می دونن که من عاشق و گرفتار توام 

درسته که تو خیلی خوب و ثروتمندی و من یه بیچاره فقیر 

تو مثل یه کاخی که من دلباخته دیوار توام 

روز و شب تو بیابونم عاقلم دیوونه نیستم 

بی کس و بی پناه و بی آرامشم به خاطر تو 

هر جایی که پا می زارم ، همه دیگه به هم نشونم می دن 

نگاه کن من آواره و بی کسم به خاطر این رفتار تو 

دکترها نسخه ی دیدار تو رو تجویز می کنن برام 

من محتاج یه برگه نسخه دیدار توام 

یادمه گفتی بسه کافیه این یه بیت دیگه 

همه ی ده می دونن که من عاشق و گرفتار توام 

 

درمون ارای دردنکین تو پیا

نمو اه هوسیان تحمل درده

هونه دورانی نیه ده روا

زنجیر جور فلک بائس بوئریم

تا اه قلف ظالم بوئیمن رها

بکیم فراموش روزگارنامراد

درد روزگاره بکریم دوا

که ها اه هولت بغیره دوران

درمون نمکه درده کت دوا

خدای بالا سر کمک حالته

طوق جور بشکن وه امداد خدا

دوران اه ناکسیل ما باریم وه سر

ظالم  نیلیمن بوسی وه ظلم آ

 

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید