اشعاری از خیام

نا کرده گناه در جهان کیست؟ بگوی

 

 

و آنکس که گنه نکرد چون زیست؟ بگوی

من بد کنم و تو بد مکافات دهی

 

پس فرق میان من و تو چیست؟ بگوی     سیر آمدم ای خدای از هستی خویش

 

وز تنگدلی و از تهیدستی خویش

از نیست تو هست می کنی، بیرون آر

 

زین نیستیم بحرمت هستی خویشفرشته

/ 0 نظر / 21 بازدید