روستاهای بیران شهر

روستاهای بیران شهر، دهستان بیرانوند جنوبی
    باقلاکوه
    بن زرده
    پاراپونه    
    پشتمله
    چپابل
    خمسیانه
    دره بیژن سفلی
    دره بیژن علیا
    زرین چوب
    سراب گنج علی
    شرفبگ
    کله چوب
    ماهرخی کله چوب
    ماهرخی
    خمسیانه ریش سفید
    خمسیانه موسی آباد
    خمسیانه پایین
    دره بیژن وسطی
    دره بسرسفلي

    دره بسرعليا
    دره ساکی
    سراب علی نقی
    سیاه گل شاه عباس
    گرزکل
    سراب دارائی
    سراب ملاقربانی
    سیل ملاقربانی
    ملاقربانی
    سرگول نمک
    نمکلان سفلی
    نمکلان علیا
    سراب شیخ موسی
    سراب موسی
    قلعه کاسیان
    حاجی آباد
    سراب الیاس
    سراب داراب
    سیاه چل
    سیل نظر
    کله چوب حاج علی
    گولاب وسطی
    گولاب سفلی
    مختوایی
    موسیوند
    وروندی
    وروندی کوچک
    طهماسبی
    بند جوب یک
    بند جوب دو
    ایازآباد
    چرخستانه
    خسروخانی
    دهنونجف قلی
    سیاه گل
    سیل گرگی
    شاه رضا (حسین بکی)
    قلعه رحیم
    قلعه قنبر
    قلعه منصور
    قنات کاسیان
    کاسیان رستم خانی
    هرکوه
    سوکی علیا
    رستم آباد جمشیدی
    اسلام آباد برگ بیدی

روستاهای بیران شهر ، دهستان بیرانوند شمالی
    تيه شیرخان
    توئیشکه
    خر اشگفت
    خشکه رود
    سراب نرم
    شاه جمشیدی
    کاروان سرای اسفلی
    کاروان سرای اعلیا
    کبوده حسن آباد
    بیدل
    پیرماهی
    پیرمراد
    جولاکمر
    کرنوکر
    گلم کبود
    گل زرد
    صیدعباس
    چنار رازباشی
    بوگنه رازباشی
    داربر رازباشی
    تپه گنجی
    چقابل
    داربلوط سفلی
    داربلوط علیا
    سراب ملکی

/ 0 نظر / 38 بازدید